董事成員多元化政策及落實

首頁 / 公司治理 / 董事會 / 董事成員多元化政策及落實

職稱
董事長
董事
董事
董事
董事
獨立董事
姓名
林曼麗
陳令燕
王盈之
李宜荃
徐永昌
林文淵
黃銘祐
周滄賢
陳俊池
性別
國籍
中華民國
中華民國
中華民國
中華民國
中華民國
中華民國
中華民國
中華民國
中華民國
年齡
71~75
51~55
51~55
40~45
40~45
71~75
66~70
46~50
46~50
兼任本公司員工
V
V
V
V
    
專業知識與才能
商務
V
V
V
V
V
V
V
V
V
財務/會計
      
V
  
法律
       
V
 
公司業務所需能力經驗
V
V
V
V
V
V
V
V
V
能力與經驗
營運判斷能力
V
V
V
V
V
V
V
V
V
會計及財務分析能力
V
V
V
V
V
V
V
V
V
經營管理能力
V
V
V
V
V
V
V
V
V
危機處理能力
V
V
V
V
V
V
V
V
V
產業知識
V
V
V
V
V
V
V
V
V
國際市場觀
V
V
V
V
V
V
V
V
V
領導能力
V
V
V
V
V
V
V
V
V
決策能力
V
V
V
V
V
V
V
V
V